Národní knihovna ČR

National Library of the Czech Republic

Přihlášení

Log in


Přihlaste se účtem Vaší organizace. (Postup přihlášení)

Log in with your organization's account. (Login Procedure [CZ])

Pokud máte jakékoliv dotazy, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailu: info@ndk.cz.

If you have any questions, please contact us via e-mail: info@ndk.cz.


Přihlásit ID NDK Přihlásit knihovním účtem / eduID

Přihlášení uživatelé získají v Národní digitální knihovně vzdálený přístup k dílům, která jsou chráněna autorským zákonem, ale je možné je zpřístupnit na základě licencí.

Logged-in users in the National Digital Library get remote access to works that are protected by copyright law but can be made available under licenses.

Přihlášeným uživatelům je umožněno přistupovat k Dílům nedostupným na trhu (DNNT), tedy ke knihám vydaným na území ČR do r. 2003 a novinám a časopisům vydaným do r. 2013, pokud jsou zařazeny do Seznamu děl nedostupných na trhu. Tyto dokumenty je možné číst, ale nelze je stahovat nebo tisknout.

Logged-in users are allowed to access Out of Commerce Works (DNNT), i.e. monographs published in the Czech Republic before 2003 and newspapers and magazines published before 2013, if they are published on the List of Out of Commerce Works. These documents can be read, but not downloaded or printed.

Bez přihlášení je možný přístup

Takové dokumenty je dovoleno stahovat i tisknout.

Without logging in it is possible to access

These documents can be printed and downloaded.

Služba DNNT je poskytována na základě licenční smlouvy Národní knihovny ČR s kolektivními správci autorských práv DILIA a OOA-S a se zástupci nakladatelů The DNNT service is provided on the basis of a license agreement of the National Library of the Czech Republic with the collective rights agencies DILIA and OOA-S and with representatives of publishers.